Koningin Beatrixschool
Zuidplashof 3
2743 CR Waddinxveen
T. 0182 - 619862
E. directie@konbeatrix.nl

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is een overlegorgaan, te vergelijken met de ondernemingsraad, en bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt zaken van bestuurlijke aard op schoolniveau. De ouders en leerkrachten kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de MR. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Twee vertegenwoordigers van de MR zitten in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Waar praat de MR over en welke rechten heeft zij?

Door het opstellen van beleid probeert de school een zo goed mogelijk schoolklimaat voor uw kinderen te scheppen. Dit beleid wordt ook besproken in de MR. Over belangrijke besluiten is instemming van de MR nodig, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het instemmingsrecht houdt in dat de school pas een besluit over deze onderwerpen mag nemen als de MR het met dat besluit eens is.

Bij andere besluiten moet de school de MR om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige vernieuwingen en hoe de buitenschoolse opvang geregeld moet worden. Het adviesrecht houdt in dat het bestuur een besluit over deze onderwerpen kan nemen ook als de MR negatief adviseert.

De MR probeert zo actief mogelijk te zijn door ook ongevraagd onderwerpen onder de aandacht van de school te brengen waar volgens hen geen of onvoldoende aandacht aan besteed wordt.

De MR van de koningin Beatrixschool bestaat uit de volgende leden:
Namens de ouders

  • Michel Boers (voorzitter)
  • Helga van der Wel
  • Silla van Westing 

Namens het team

  • Ans Marijt
  • Martine van der Vaart (secretaris)
  • Inge Asscheman     

Mocht u vragen hebben aan of voor de MR dan kunt u ons mailen of iemand aanspreken van de oudergeleding.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de MR-en van de vijf scholen van de stichting.
Dit zijn:

  • uit Boskoop: de Rehobothschool, de Ichthusschool en Immanuelschool
  • uit Waddinxveen: de Koningin Beatrixschool en de Koning Willem-Alexanderschool

De GMR behandelt bestuurlijke, rechtspositionele en alle andere voor alle scholen belangrijke zaken.
De raad bestaat uit de leden van de verschillende MR-den, één lid uit de oudergeleding en één lid uit de teamgeleding van iedere MR. De leden worden gekozen uit de leden van de Medezeggenschapsraden en wel een ouder en een leerkracht per MR. Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd.

GMR bezetting namens de Koningin Beatrixschool:
Namens de ouders
Michel Boers
Namens het team
Anke Fletterman